PREOCUPACIÓ I DISCONFORMITAT AMB PARTS DEL NOU DECRET D’ALCALDIA


 

Sobre la publicació del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2020 que parla de les mesures addicionals de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels serveis municipals durant el perllongament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 

 

 

Des de la Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament de Barcelona, després d’analitzar el Decret volem manifestar que ENS PREOCUPEN i NO ESTEM D’ACORD AMB AQUESTS PUNTS:

 

 

1.- Ens preocupa com es concretaran les mesures, massa obertes i no ofereixen solucions.

2.-Insistim en cuidar les persones dels grups vulnerables, els casos una valoració negativa han de poder ser revisats pels sindicats.

3.- Cal garantir la participació sindical en els processos selectius.

4.- S’ha d’informar als òrgans de representació sindical prèviament a la reincorporació del personal.

5.- Exigim la modificació d’alguns punts de l’annex que parla de mesures de prevenció i protecció.

6.- Reivindiquem millorar les mesures genèriques d’higiene personal i de prevenció general.

7.- Volem més protecció en els espais comuns dels edificis.

 


1.- Ens preocupa com es concretaran les mesures a cada una de les gerències i també en les empreses subcontractades. Hi ha mesures que estan massa obertes a la interpretació o decisions de les gerències, i aquestes no ofereixen solucions a casos específics.

Per exemple, les mesures poc definides de flexibilitat que afecta al personal amb persones al seu càrrec afectades pel tancament de centres educatius o d’atenció a persones a càrrec (article 10) i que, d’altra banda, no preveuen cap solució al personal que realitza un servei essencial.

 

2.- Insistim en cuidar les persones incloses en els grups vulnerables (article 9), i per tant, considerem que tots els casos amb informe mèdic però amb una valoració negativa per part del Servei de Vigilància de la Salut, han de poder ser revisats pels sindicats.

 

3.- Cal garantir la participació sindical en la presa de decisions dels processos selectius de personal (article 14).

 

4.- S’ha d’informar als òrgans de representació sindical dels plans de contingència i els plans de restabliment de serveis prèviament a la reincorporació del personal i en cap cas posteriorment (disposició addicional segona). Cal recordar que la llei ens atorga la capacitat d’informació, consulta, negociació i vigilància. Especialment per les avaluacions de riscos i les mesures preventives que s’adoptin per aquesta incorporació d’efectius i en tot el relatiu a les matèries de negociació de l’article 37.2 del TREBEP. Tot això tampoc s’especifica en aquesta disposició.

 

5.- També exigim la modificació dels següents punts de l’annex on parla de les mesures de prevenció i protecció de les persones usuàries dels serveis i de les persones que hi treballen:

  1. Incloure la formació específica amb relació a risc, mesures i ús correcte d’EPIs. L’annex parla d’informació, però no de formació.
  2. Cal concretar el tipus de mascaretes que s’utilitzarà en funció del nivell de risc o del grau d’exposició (apartat 1).
  3. No estem d’acord en el fet que el personal que fa atenció al públic estàticament es consideri de baix risc, ni tampoc que facin ús de mascaretes en cas d’haver d’abandonar les proteccions col·lectives. Les mateixes autoritats sanitàries no recomanen posar-se i treure’s les mascaretes i els guants contínuament.
  4. No estem d’acord en el fet que el personal de Seguretat i Prevenció en serveis operatius (GUB i SPEIS) es consideri de baix risc ni tampoc siguin considerats de baixa probabilitat.
  5. No estem d’acord en el fet que el personal que fa atenció al públic sense lloc estàtic sigui considerat de baixa probabilitat. D’altra banda, ens sembla poc apropiada la mesura indicada en el cas de trobar-se en una situació de manca de cooperació per part d’una persona simptomàtica, fer ús de guants i mascareta, és una mesura insuficient, no et dóna temps a posar-te la mascareta i els guants en aquests casos, a més les mateixes autoritats sanitàries no recomanen posar-se i treure’s les mascaretes i els guants contínuament.
  6. No estem d’acord amb què el personal que treballa en la Recepció/Manipulació de correu físic sigui considerat de baixa probabilitat.

En l’annex, també s’especifiquen el tipus d’EPIs (punt 9), però cal concretar quin nivell de protecció han de tenir aquestes activitats d’alt risc.

Respecte als vehicles cal indicar com s’hauran d’utilitzar en cas de ser ocupats per més d’una persona treballadora (una per fila de seients i en posició diagonal, no una darrera l’altra).

Sobre les mesures ambientals i organitzatives, seria més adient si el document deixés clar que es faran servir en tots els casos. Per exemple, en la mateixa taula de l’apartat 1 de l’Annex, en la “Baixa probabilitat” de risc, per tasques administratives, inclouen mesures genèriques d’higiene personal, però caldria tenir en compte altres com les mesures ambientals i les organitzatives.

De la lectura del document es dedueix que aquestes mesures s’aplicaran en tots els casos, però no s’especifica, en el sentit, que potser cal modificar la distribució d’equips, mobles d’una oficina, per tal que els llocs de treball de les persones administratives que hi hagi al mateix temps, mantinguin els 2 m de distància com a mínim.

També caldrà ventilar espais, reforçar desinfecció, etc. A més pensem que hi haurien d’haver fulls de control de quan s’han fet les neteges i canvis de filtres perquè els mateixos/es treballadors/es puguin exercir un control.

 

 

6.- Sobre les mesures genèriques d’higiene personal i de prevenció general EXIGIM a l’administració:

 

1.- Ubicar a l’entrada de tots els edificis, i a les zones d’atenció al públic (repartits als taulells) dispensadors amb solucions hidroalcohòliques.

2.- Cal habilitar mecanismes permanents de control d’accés a les entrades dels edificis per controlar principalment:

  1. que totes les persones, tant treballadors i treballadores com la ciutadania en general, tinguin que rentar-se les mans abans d’entrar a qualsevol edifici municipal amb hidrogel, material que, òbviament, facilitarà la pròpia administració.
  2. garantir el compliment estricte de l’aforament màxim calculat per aquesta situació extraordinària.

3.- establir les mesures per organitzar a les persones usuàries que s’hagin de quedar a l’exterior de l’edifici en espera d’accedir-hi quan ho permeti l’aforament. Tot el públic, inclòs el que espera a l’exterior de l’edifici, ha de guardar rigorosament la distància de seguretat de 2 metres.

 

Tornem a insistir, les mateixes autoritats sanitàries desaconsellen treure’s i posar-se els guants, si la tasca ho requereix millor portar els guants posats sempre, per aquest motiu cal canviar el paràgraf que contempla “evitar manipular documentació de les persones usuàries (per exemple que les persones usuàries mostrin DNI però sense tocar-lo …); si és estrictament necessari s’utilitzaran guants”.

 

 

7.- Sobre el punt organització d’espais comuns dels edificis:

Demanem mantenir oberts els offices i les cuines dels diferents edificis amb les mesures de prevenció que siguin necessàries, com distanciament entre comensals. Cal preveure solucions perquè puguin dinar el personal, sobretot els i les que continuen la seva jornada entre torns.

 

 

 

Demanem que es tingui en compte totes les nostres consideracions i es facin les correccions que des de CCOO trobem molt necessàries.

 

 

 

Documentació relacionada: Decret personal 240420