CCOO CONTINUA LLUITANT PERQUÈ ELS PERMISOS I LLICENCIES ES REGULIN EN BASE A L’ESPERIT DEL CONVENI


 

CCOO CONTINUA LLUITANT PERQUÈ ELS PERMISOS I LLICENCIES ES REGULIN EN BASE A L’ESPERIT DEL CONVENI

 

Comissions Obreres hem denunciat, insistentment davant l’administració la incorrecta aplicació d’una sèrie de permisos i llicencies, per considerar que va en contra dels drets del personal i del que va quedar recollit a conveni.

 

El 15 de gener, es va reunir la Comissió de Seguiment de l’Acord per exposar i treballar els problemes que està donant l’aplicació de la Instrucció de regulació de Permisos i Llicències.

Una vegada més, s’han exposat els problemes que el gaudiment del permís per accident d’un familiar de primer grau està donant a la plantilla. Això és perquè l’administració exigeix que a l’informe del metge ha de constar que la lesió de l’accident és greu. En aquest sentit s’han portat un gran seguit de casuístiques on als informes mèdics per traumatismes es prescriu repòs, ús de crosses, immobilitzacions, etc. sent evident que requereixen l’atenció i cura d’una altra persona. En cap dels certificats mèdics dels exemples anteriors es recollia la gravetat de la malaltia i la necessitat d’atenció en el domicili. Sobre aquest problema, per part de CCOO s’ha explicat i repetit infinitat de vegades a l’administració que els metges no fan constar els requisits que es demanen a la instrucció i per tant, s’està perdent la possibilitat de gaudir d’aquest permís.

Durant aquesta reunió també es va tractar el tema del permís d’ingrés a domicili (Quan hi ha ingrés, però el centre sanitari deriva l’afectat al seu domicili en lloc de romandre a l’hospital ). Es demana que s’equipari al permís per hospitalització.

A més, es tracten una sèrie de consultes que han arribat a CCOO sobre la gestació subrogada. En aquest sentit, es posa en coneixement de l’administració que no existeix un permís que reculli aquesta circumstància. Es demana que la circular reguli la manera de gaudir d’aquest permís. S’ha parlat de la voluntat d’equiparar la gestació subrogada a l’adopció internacional.

Així mateix, s’han exposat diferents solucions per pal•liar els greuges en el còmput i la flexibilitat horària que pateix el personal acollit a la reducció horària per conciliació familiar.

De tots els punts l’administració donarà resposta a les problemàtiques pendents a finals d’aquest mes i ens tornarem a reunir.