EL CONVENI DE LA VIDA


Permisos i llicències

GUIA PRÀCTICA

El Conveni de la VIDA
TOTS ELS PERMISOS I LLICÈNCIES
ASSUMPTES PERSONALS SENSE JUSTIFICACIÓ

Per assumptes personals sense justificació, 6 dies. El nombre d’aquests dies serà proporcional al temps treballat anualment, i el seu gaudiment està supeditat a les necessitats del servei.

El límit de gaudiment màxim d’aquests dies serà fins al 15 de gener de l’any següent.

Vull saber més!

CURA DE FAMILIAR DE 1R GRAU

Reducció de fins el 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per malaltia molt greu.

Màxim 1 mes a l’any pel mateix fet causant. Es pot compactar (durada màxima de 15 dies).

Només es pot concedir una vegada per procés patològic.

Cal acreditar amb certificat mèdic que indiqui la malaltia molt greu i també el grau de parentiu.

Vull saber més!

CURA DE FILL O DE FILLA AMB CÀNCER

Dret a una reducció d’almenys la meitat de la jornada percebent les retribucions íntegres, per a la cura del fill o de la filla menor d’edat afectat/da per càncer o per qualsevol altra malaltia greu.

Aquest permís es podrà concedir com a màxim fins que el o la menor compleixi els 18 anys.

Cal acreditar la malaltia i la declaració jurada de l’altre/a progenitor/a.

Vull saber més!

CURA DEL GOS GUIA

Temps mínim indispensable.
Les persones usuàries de gos guia per a l’accés i mobilitat laboral, podran acreditar com a causa d’absència no recuperable justificada el temps empleat en les actuacions que requereixin el compliment de les obligacions establertes per a la cura del seu gos.

DEFUNCIÓ FAMILIAR DE 1R GRAU

3 dies laborables en la mateixa localitat.

5 dies laborables si la localitat és diferent de la del domicili.

S’acredita amb qualsevol document.

DEFUNCIÓ FAMILIAR DE 2N GRAU

2 dies laborables en la mateixa localitat.

4 dies laborables si la localitat és diferent de la del domicili.

S’acredita amb qualsevol document.

DEURES INEXCUSABLES

Temps mínim indispensable. Deures de caràcter públic i obligació de compliment. Són de caràcter personal i detreuen la part corresponent del complement de productivitat i assistència.

Cal justificant.

Vull saber més!

EXÀMENS FINALS I PARCIALS ALLIBERADORS

1 dia per a exàmens en centres acadèmics oficials.

Extensible a l’examen final de nivell de català i per a obtenir el certificat oficial, per a proves de promoció interna, de provisió de llocs de treball o oferta pública a l’Ajuntament de Barcelona.

Per a proves en altres administracions, el temps indispensable.

Cal justificant.

Vull saber més!

EXÀMENS PRENATALS I PREPARACIÓ AL PART

El temps que estrictament es requereix; previ avís i justificació de la seva realització en jornada laboral.

Només empleades embarassades.

Les absències són extensives per a les parelles en cas de necessitar tècniques de fecundació assistida.

Vull saber més

FILLES I FILLS AMB DISCAPACITATS

El temps indispensable.

Les parelles progenitores tenen dret a assistir a reunions o a visites on rebin suport.

Extensible durant el procés de valoració.

Cal justificació ICASS i assistència al centre de suport.

Vull saber més!

FILLES I FILLS PREMATURS

Extensible per nadons que hagin de romandre hospitalitzats després del part.

Els i les progenitors/es poden absentar-se un màxim de 3 hores diàries.

Dret a reduir la jornada una hora més amb disminució proporcional de les retribucions.

Cal presentar fotocòpia del llibre de família i el justificant de l’hospitalització.

Vull saber més!

FUNCIONS EN ELECCIONS PÚBLIQUES

Durant tot el dia de la votació i una reducció de 5 hores a la jornada següent.

S’atorga per a l’exercici de les funcions públiques de president/a, vocal, interventor/a.

Cal aportar la papereta oficial de designació pel càrrec i justificant de l’assistència.

Vull saber més!

GESTACIÓ

Permís a partir del primer dia de la setmana 37 de l’embaràs i fins a la data del part per a les dones en estat de gestació.

Es podrà iniciar la setmana 35 per a gestació múltiple.

Cal acreditar-ho amb certificat mèdic on consti l’inici de la setmana de gestació.

Vull saber més

HOSPITALITZACIÓ, ACCIDENT O MALALTIA GREU D’UN FAMILIAR DE 1R GRAU

3 dies laborals en la mateixa localitat.

5 dies laborables si és una localitat diferent de la del domicili.

Extensible a cirurgia sense hospitalització amb repòs domiciliari acreditat.

Cal acreditar-ho amb justificant i també el grau de parentiu.

Vull saber més!

HOSPITALITZACIÓ, ACCIDENT O MALALTIA GREU D’UN FAMILIAR DE 2N GRAU

2 dies laborals en la mateixa localitat.

4 dies laborables en localitat diferent de la del domicili.

Extensible a cirurgia sense hospitalització amb repòs domiciliari acreditat.

Cal acreditar-ho amb justificant, també el grau de parentiu del/de la progenitor/a.

En cas de malaltia greu amb hospitalització els dies de permís podran utilitzar-se en qualsevol moment de l’hospitalització o dins del període de 10 dies naturals a partir de la finalització del període d’hospitalització. Es podrà fraccionar en dies sempre que no suposi un increment dels dies laborals a gaudir.

El personal de la nit pot iniciar el permís la nit abans al fet causant.

La permanència en Urgències amb una estada superior a 24 hores s’equipara a l’hospitalització, cal acreditar-ho.

Vull saber més!

LACTÀNCIA DE MENORS DE 12 ANYS

1 hora diària a l’inici o al final de la jornada que es pot dividir en dues fraccions de 30 minuts.

És intransferible. Ambdós progenitors hi tenen dret. És acumulable a la reducció de jornada per atenció a fills o filles menors.

Tanmateix, es pot sol·licitar la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumuli el temps corresponent en jornades completes.

En cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís és de 2 hores diàries, les quals es poden dividir en fraccions d’una hora.

El personal amb jornada completa podrà compactar les hores setmanals de lactància en la tarda obligada computant aquesta per 5 hores.

Es pot compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de treball. Aquesta modalitat només es podrà gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o permís del progenitor diferent de la mare biològica respectiu, o un cop hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els permisos esmentats (16 setmanes) des del naixement del o de la menor.

Cal presentar fotocòpia del llibre de família en què consti el o la menor.

Vull saber més

LLICÈNCIES

1.- Llicència per assumptes propis

2.- Llicència per atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

3.- Llicències per cursar estudis

4.- Llicència per exercir funcions sindicals, de formació sindical o de representació de personal

Vull saber més!

MATRIMONI O INICI CONVIVÈNCIA

15 dies naturals consecutius. Es pot iniciar 7 dies abans.

Cal presentar fotocòpia llibre familia, acta matrimoni, certificat del registre de parelles de fet o acta notarial.

Vull saber més!

MATRIMONI FAMILIAR FINS 2N GRAU

1 dia natural dins Catalunya.
2 dies naturals i consecutius fora de Catalunya.

Cal justificant amb la data, el lloc i parentiu.

Vull saber més!

NAIXEMENT, ACOLLIMENT O ADOPCIÓ

Disposem de 16 setmanes, de les quals les 6 setmanes immediates posteriors al part seran de descans obligatori i ininterrompudes; en cas de mort de la mare, l’altre progenitor podrà fer ús de la totalitat del permís o de la part que en resti; el seu gaudiment podrà ser a jornada completa o a temps parcial.

En el cas de famílies monoparentals de les 16 setmanes s’amplia a 32 setmanes.

En el cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les 6 primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudiment és a voluntat, interrompudament, i es pot exercir des de l’acabament del descans obligatori posterior al part fins que el nadó compleixi 12 mesos.

En el cas de gaudiment interromput, es requerirà, per a cada període de gaudiment, un preavís d’almenys 5 dies i es realitzarà per setmanes completes. Possibilitat d’ampliació fins a 13 setmanes més per complicacions al part o amb el nadó.

El permís s’amplia en 1 setmana més per discapacitat del fill o de la filla i per cadascún dels fills/es en cas de part múltiple.

Cal l’informe de maternitat emès per la Seguretat Social o justificar l’adopció.

Permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent

Vull saber més

SITUACIONS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Les dones que per aquest motiu tinguin faltes d’assistència totals o parcials tenen dret al fet que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.

Tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

Cal acreditar-ho amb l’ordre de protecció judicial, l’informe del Ministeri Fiscal o dels Serveis Socials.

Vull saber més

TRÀMITS PER ADOPCIÓ O ACOLLIMENT

Temps indispensable per a dur a terme els tràmits administratius oficials amb justificació.

En cas de ser internacional, a més, es té dret a un permís de fins a 2 mesos però es perceben només les retribucions bàsiques.

Vull saber més

TRASLLAT DE DOMICILI

1 dia en la mateixa localitat.
2 dies a l’àmbit metropolità o 3 dies fora d’aquests àmbits.

Dies naturals i consecutius des de la data de trasllat.

Cal presentar qualsevol document que acrediti el trasllat o el nou certificat d’empadronament.

Vull saber més!

VACANCES D’ESTIU

Les vacances anuals retribuïdes són d’un mes de durada per cada any complert de servei, amb una garantia de 22 dies hàbils, o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat és inferior a l’any. A aquests efectes els dissabtes es consideren inhàbils, sense perjudici de les adaptacions que es puguin produir pels horaris especials.

En el supòsits d’haver completat els anys d’antiguitat en l’administració que consten a continuació es tindrà dret al gaudiment dels següents dies addicionals de vacances anuals:

  • Deu anys de servei: 1 dia
  • Quinze anys de servei: 2 dies
  • Vint anys de servei: 3 dies
  • Vint-i-cinc anys de servei: 4 dies

Vull saber més!

VISITA MÈDICA

La visita mèdica del propi empleat/da pel temps indispensable es considera motiu justificat d’absència amb la corresponent justificació, així com les prescripcions que constin al justificant i que afectin en el compliment horari.

L’assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari de treball i quan no sigui possible s’autoritzarà l’absència per visita mèdica pel temps indispensable per anar i retornar a la feina.

Vull saber més