Des de l’Agrupació de CCOO us volem exposar els objectius que volem assolir de cara al futur.


Des de l’Agrupació de CCOO us volem exposar els objectius que volem assolir de cara al futur.

 

Alguns d’aquests objectius els arrosseguem de l’anterior període electoral (alguns d’ells ja els considerem reivindicacions històriques), d’altres els incorporem en tant que les necessitats i inquietuds del cos s’han modificat ens aquests darrers 4 anys.

 

OBJECTIUS GENERALS

 • Desenvolupament del Pla Director (fer‐lo realitat) mitjançant un calendari consensuat d’implantació i millorar‐lo a través de les meses de seguiment:
  • Elaborar un nou reglament de règim intern que substitueixi el de 1983.
  • Consolidar les noves competències que s’enumeren en el Pla director (p. ex. La investigació de sinistres o les especialitats)
  • Augment de plantilla fins a cobrir els mínims establerts.
  • Regular definitivament la segona activitat sense perjudicis per aquells que s’hi acullin.
 • Traslladar i reformar de forma urgent el CGE i fer que sigui el centre de gestió de les emergències a Barcelona. Dotar‐lo de mitjans tècnics suficients perquè sigui realment una sala conjunta de gestió. Connectar de forma directa i amb garanties operatives el CGE i el 112.
 • Recuperar el Parc de la Prevenció per als bombers i Tant en aspectes de gestió com en participació.
 • Millorar la comunicació externa de l’SPEIS creant un departament de comunicació propi del servei que doni resposta a les necessitats actuals.
 • Administrar de forma directa el pressupost del SPEIS.
 • Remunerar tots els festius treballats.
 • Introduïr un concepte de dietes per a compensar el cost que en aquest concepte supoten el personal que realitza horaris de 24 hores.
 • Reduir la jornada anual de treball aplicant els coeficients reductors de les jornades nocturnes segons especifiquen les directrius europees.
 • Vincular el valor de les GAs addicionals al sou actual de la plantilla.
 • Aplicar de forma coherent al personal de l’SPEIS les mesures de conciliació familiar aprovades en conveni.
 • Millorar les compensacions per mort o invalidesa de les assegurances del personal de l’SPEIS.
 • Negociar de la nova RLT (relació de llocs de treball) per a totes les categories i funcions del cos. Incorporant les especialitats i els nous llocs estructurals derivats dels nous projectes de l’SPEIS.
 • Consolidar del grup B per a Sergents i Sotsoficials.
 • Regularitzar, absorbir i dotar de carrera professionals als tècnics (Caps de Sala, auxiliars i operadors) del CGE.
 • Equiparar el salari de totes les categories del SPEIS segons un equilibri cohetrent.
 • Continuar treballant pel retorn dels sotsoficials al torn.
 • Consolidar de forma definitiva dins de l’estructura organitzativa de l’SPEIS a tots els tècnics, administratius i sanitaris vinculats de forma directa al servei.
 • Crear la figura de personal logístic del torn que minimitzi la repercussió a la operativa de les tasques logístiques diàries (moviment de vehicles, trasllat de personal, transport de material, conducció de vehicles ..)

 

 

OBJECTIUS EN L’ÀMBIT DELS SANITARIS

Una vegada consolidat el model sanitari a l’SPEIS ens proposem els següents reptes:

 • Funcionaritzar les places interines dels sanitaris de nou ingrés.
 • Crear una Divisió Sanitaria a l’SPEIS que desenvolupi un projecte de gestió integral de les emergències a la ciutat de Barcelona.
 • Consolidar i ampliar la cartera de serveis sanitaris a la ciutat de Barcelona.
 • Millorar la formació sanitària dels bombers per donar uns servei més integral.
 • Potenciar l’homologació/acreditació del TES per a tot el personal de l’SPEIS.
 • Facilitar la compatibilitat dels CSS per a poder desenvolupar tasques fora de l’àmbit de l’SPEIS que repercuteixin en millorar la seva capacitat assistencial.

 

OBJECTIUS DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

L’Objectiu en aquest àmbit és seguir treballant per a consolidar la dinàmica positiva aconseguida en els darrers anys:

 • Equipació:
  • Intercraneals (o un sistema de comunicació alternatiu) per a tot el personal operatiu.
  • Millora del material esportiu (bambes d’esport i samarretes tècniques)
  • Actualitzar i millorar el polo d’intervenció.
  • Continuar el treball iniciat per aconseguir treballar en un entorn lliure de substàncies cancerígenes (descontaminació d’equips).
 • Vehicles:
  • Finalitzar el procés d’incorporació de les Tablets PC als vehicles.
  • Incorporar una nova grua (G4) per al servei.

 

 • Parcs:
  • Sectorització de la planta de cuina dels parcs.
  • Construcció del castillet de VH.
  • Ubicació definitiva i construcció del nou parc de l’eixample.
  • Trasllat immediat del CGE a un espai digne i segur per a les persones que hi treballen.
  • Continuar treballant per fer un SPEIS més respectuós amb el medi ambient.

 

OBJECTIUS EN LÀMBIT DE LES PROMOCIONS

 • Pactar amb l’administració unes bases consensuades d’accés i de promoció interna que garanteixin la igualtat, transparència i objectivitat dels processos de selecció.
 • Treballar per a la creació d’especialitats remunerades al SPEIS (promoció horitzontal) tal com marca el Pla Director.
 • Fer realitat la promoció vertical interna fins a la categoria de Cap director.

 

OBJECTIUS EN L’ÀMBIT DE LA FORMACIÓ

 • Consolidació del Pla Formatiu de totes les categories del SPEIS.
 • Consolidació d’una unitat pròpia de formació que depengui directament del SPEIS amb una dotació pressupostària pròpia.
 • Treballar per aconseguir les 72 hores de formació anuals.
 • Potenciar l’escola de Bombers de Barcelona per donar una resposta eficient a les necessitats formatives del cos.
 • Pactar de forma clara les compensacions en l’àmbit de la formació per a tots els tipus de formació i en totes les categories.

 

objectius 2019 bombers

 

 

 

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *