El permís de paternitat no necessita autorització de l’empresa quant al seu gaudiment ni quant a les seves dates, tant en les setmanes obligatòries com en les setmanes lliures.


El permís de paternitat no necessita autorització de l’empresa quant al seu gaudiment ni quant a les seves dates, tant en les setmanes obligatòries com en les setmanes lliures. Exactament igual que el permís de maternitat. Cal recordar que en realitat és una suspensió del contracte, per la qual cosa treballar durant el permís de paternitat és una falta molt greu de l’empresa i una falta greu del treballador, totes dues sancionades per Inspecció de Treball.

Només quan tots dos membres de la parella treballin per a la mateixa empresa, aquesta podrà limitar el seu exercici simultani (no podrà limitar l’exercici en si mateix) de les setmanes lliures per raons fundades i objectives, degudament motivades per escrit. És a dir, tots dos tindrien el permís exactament igual i alhora en les setmanes obligatòries, però, potser no alhora en les lliures i per descomptat mai reduint la durada total del permís de cap dels dos. A més l’empresa tindria la càrrega de la prova de les raons que al·leguessin en la seva negativa a l’exercici simultània, que hauria de ser per escrit.

Finalment, des de març del 2019 els pares tenen exactament la mateixa protecció contra acomiadament improcedent que les mares a causa de tenir un fill, aquesta protecció es va ampliar dotze mesos per a tots dos. És a dir, que l’acomiadament del pare a causa de tenir un fill i usar el permís de paternitat és igual de nul (readmissió obligatòria) que el de la mare en les mateixes circumstàncies.

 

L’Ajuntament de Barcelona fa aquesta regulació interna del permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o filla.

S’equipara al permís per naixement per a la mare biològica, excepte la possibilitat que l’altre progenitor pugui fer ús de la totalitat o de la part que resti d’aquest permís en el cas de mort.

El permís té una durada de setze setmanes, de les quals les sis setmanes immediates posteriors al fet causant seran en tot cas de descans obligatori i ininterrompudes; el seu gaudiment podrà ser a jornada completa o temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin i en els termes que reglamentàriament es determinin; i en els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat o nounada hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’ampliarà en tants dies com el nounat o nounada es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

El permís s’amplia en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o filla i per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de part múltiple, però el seu gaudiment serà d’una setmana per a cadascun dels progenitors o progenitores.

En el cas que tots dos progenitors o progenitores treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudiment d’aquest permís es pot portar a terme a voluntat d’aquells o aquelles, de manera interrompuda, i exercir-se des de l’acabament del descans obligatori posterior al part fins que el fill o filla compleixi dotze mesos. En el cas de gaudiment interromput, es requerirà, per a cada període de gaudiment, un preavís d’almenys quinze dies i es realitzarà per setmanes completes.

Cal tenir en compte que en el supòsit esmentat de gaudiment interromput de les deu setmanes posteriors al descans obligatori, l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) no farà efectiu l’abonament de la prestació d’aquests períodes fins que s’hagi esgotat el gaudiment d’aquests i mentre el mateix INSS no executi el desenvolupament informàtic necessari per a l’abonament.

Igual que per al permís d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció , o acolliment, tant temporal com permanent, en el supòsit que es tracti d’un fill o filla més gran de 12 mesos, el gaudiment haurà de ser necessàriament ininterromput.

En el cas que s’opti pel gaudiment del present permís amb posterioritat a la setzena setmana del permís per naixement, si el progenitor o progenitora que gaudeix d’aquest últim permís hagués sol·licitat la compactació del permís per lactància d’un fill o filla de menys de 12 mesos en jornades completes de treball, serà a l’acabament del permís per lactància compactat que es donarà inici al còmput de les deu setmanes restants del permís del progenitor o progenitora diferent de la mare biològica.

Durant el gaudiment d’aquest permís es pot participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració, però es condiciona al fet que hagi acabat el període de descans obligatori.

Documentació acreditativa

L’informe de maternitat emès pel metge o metgessa de capçalera de la Seguretat Social (dins el període de descans haurà d’estar sempre inclòs el dia del part).

 

Règim transitori d’aquest permís

La durada d’aquest permís s’incrementarà de manera progressiva segons s’especifica a continuació:

– A partir de l’1 d’abril de 2019

– La durada del permís és de vuit setmanes, dues de les quals són obligatòries, i s’han de gaudir ininterrompudes i immediatament posteriors al fet causant.

– A partir de l’1 de gener de 2020

– La durada del permís és de dotze setmanes, quatre de les quals són obligatòries, i s’han de gaudir ininterrompudes i immediatament posteriors al fet causant.

– A partir de l’1 de gener de 2021

– La durada del permís és de setze setmanes, sis de les quals són obligatòries, i s’han de gaudir ininterrompudes i immediatament posteriors al fet causant.