LA PAGA D’ABRIL NO HA SOFERT CAP CANVI ECONÒMIC NEGATIU


 

ACLARACIÓ DUBTES GENERATS DE LA PAGA D’ABRIL

 

LA PAGA D’ABRIL NO HA SOFERT CAP CANVI ECONÒMIC NEGATIU,

tot el contrari, ha desaparegut el descompte per no puntualitat.

LA PAGA D’ABRIL NO HA SOFERT CAP CANVI ECONÒMIC NEGATIU, tot el contrari, ha desaparegut el descompte per no puntualitat.

Actualment s’està descomptant el mateix percentatge de la paga que a l’anterior conveni per les baixes de més de 10 dies en un mateix mes.

Si mirem l’ANTERIOR CONVENI en el seu redactat diu:

Article 5 Complement de productivitat, assistència i puntualitat

5.1. Criteris generals

En concepte de productivitat, assistència i puntualitat l’Ajuntament abonarà un complement, d’import una mensualitat integra, que serà pagat en la nòmina del mes d’abril. El complement s’estableix per incentivar l’assistència i el compliment de l’horari, sens perjudici de la penalització que les faltes per aquests conceptes puguin comportar en forma de descomptes i sancions, d’acord amb el que s’estableix reglamentàriament i el que determina aquest Acord.

El complement, cobrat totalment, té l’import d’una mensualitat integra de l’any anterior al pagament efectiu.

El complement es paga anualment, juntament amb la nòmina d’abril, en forma de paga extra o quan es fa la liquidació a la finalització de la relació laboral. El còmput s’ha de fer per dotzenes parts, a cada una de les quals correspon l’assistència i el compliment de l’horari de cada mes.

5.2. Components

Cadascun dels conceptes d’assistència i de compliment d’horari computa un 50% de la prima mensual; es pot establir un tercer component de productivitat amb negociació prèvia amb la representació del personal i l’aprovació de l’estudi de control de resultats amb aplicació globalitzada a tots els empleats.

El compliment de l’horari computa fins a un 50% del complement mensual.

5.3. Complement d’assistència

Es perd el 100 % del complement mensual d’assistència per qualsevol absència diària del lloc de treball, a excepció que l’esmentada falta d’assistència sigui a causa d’alguna de les circumstàncies que tot seguit s’indiquen:

– Vacances ………………………..

 

 

5.4. Complement Horari

Pel concepte de compliment d’horari es computa i s’abona totalment el corresponent complement quan el empleat compleix els requisits establerts per a la jornada i l’horari, amb els marges tolerats, segons s’autoritza a l’article 13.6

Es perd el 100% de la prima mensual de compliment d’horari si també es perd la prima d’assistència i sempre que s’ultrapassi, una vegada i per qualsevol motiu, la tolerància esmentada, excepte en els casos d’incompliment que no superen els 15 minuts, en que es considera prorratejada per dies hàbils la part corresponent de la prima referent a incompliment horari, i els retards en transports públics documentalment justificats.

Les hores recuperables a què es refereix l’article 13.6 no provoquen pèrdua de la prima d’assistència i puntualitat.

Si mirem l’ACTUAL CONVENI en el seu redactat diu:

Article 5 Complement de productivitat i assistència

5.1. Criteris generals

En concepte de productivitat i assistència l’Ajuntament abonarà un complement, d’import una mensualitat íntegra, que serà pagat en la nòmina del mes d’abril. El complement s’estableix per incentivar l’assistència, sens perjudici de la penalització que les faltes per aquests conceptes puguin comportar en forma de descomptes i sancions, d’acord amb el que s’estableix reglamentàriament i el que determina aquest Acord.

El complement, cobrat totalment, té l’import d’una mensualitat integra de l’any anterior al pagament efectiu.

El complement es paga anualment, juntament amb la nòmina d’abril, en forma de paga extra o quan es fa la liquidació a la finalització de la relació laboral. El còmput s’ha de fer per dotzenes parts, a cada una de les quals correspon l’assistència.

5.2. Components

El concepte d’assistència computa un 100% de la prima mensual; es pot establir un segon component de productivitat amb negociació prèvia amb la representació del personal i l’aprovació de l’estudi de control de resultats amb aplicació globalitzada a tots els empleats.

5.3. Complement d’assistència

Es perd el 100% del complement mensual d’assistència per qualsevol absència diària del lloc de treball, a excepció que l’esmentada falta d’assistència sigui a causa d’alguna de les circumstàncies que tot seguit s’indiquen:

– Vacances …………

 

Aquí teniu tres nòmines amb els descomptes en el 2015 (3 mesos), 2018 abans del conveni i 2020 (1 mes).

Podeu comprovar que el percentatge de descompte és el mateix (un 8,33% per mes).

 

Nòmina de l’any 2015 (conveni anterior).- Es cobra el 75% de la paga, el que suposa un descompte del 25% (8,33% mensual per 3 mesos).

 

 

Nòmina de l’any 2018 (conveni anterior).- Es cobra el 91,67% de la paga, el que suposa un descompte del 8,33% (8,33% mensual).

 

Nòmina de l’any 2020 (amb conveni vigent).- Es cobra el 91,67% de la paga, el que suposa un descompte del 8,33% (8,33% mensual).

 

 

Que s’ha millorat?

Que anteriorment podien descomptar per la puntualitat i ara no.

Que s’ha empitjorat?

Res.

 

DEMOSTRAT!!!

L’APLICACIÓ DEL NOU CONVENI A LA PAGA D’ABRIL

MILLORA LES NOSTRES CONDICIONS ECONÒMIQUES.

 

NO FEU CAS DE LES FAKE NEWS!

COMPARTEIX!

TAMBÉ, HEM DE COMBATRE EL VIRUS DE LA DESINFORMACIÓ!

 

 

  

[wysija_form id=”2″]