RESULTATS ASSEMBLEA GSABB


Foto: Twitter Bombers de Barcelona

En un intent de regular i fer avançar el projecte d’ especialitat del grup de salvament aquàtic de Bombers de Barcelona, ara fa uns 2 anys es va constituir un grup de treball obert per poder elaborar un reglament. Partint de feina que ja s’havia fet anteriorment, després de molt treball i 5 modificacions del document, els participants del grup de treball i la part social, han arribat a un punt de la negociació en que l’administració ha manifestat que havia arribat al límit i no atendria a més modificacions.

En aquest punt hi ha hagut un consens entre tots els participants, en que la proposta tècnica i operativa satisfà les demandes del col∙lectiu en la major part i posa les bases per a una professionalització del grup, però que la proposta laboral i econòmica no és suficient.

Dijous dia 25 de març ha tingut lloc una assemblea per que els membres del grup votessin la proposta tècnica de direcció per tal d’ acceptar o rebutjar la proposta de reglament i que comportaria, en cas d’aprovar‐se, el trasllat del grup de rescat subaquàtic i tots els seus membres al parc de Zona Franca.

S’ha començat la reunió amb la presència de 29 del 33 membres del grup i dels tres sindicats majoritaris en bombers. S’ha decidit fer vot secret en urna al final de la assemblea i delegar els vots de la gent que no havia assistit per que tothom podés votar i arribar a l’acord, com no podia ser d’altra manera, de sortir de la reunió amb una posició comuna com a grup en la que membres i part social defensarien el resultat de la votació.

Cada part social ha exposat els arguments, els del sí, i els del no. Tots els participants s’han pogut manifestar i finalment la votació ha donat el següent resultat:

Sí 15 vots                      No 12 vots                         5 Abstencions

Per garantir un correcte desenvolupament del projecte el document determina que es constituirà una comissió de seguiment formada per dos representants de cada sindicat i dos de direcció, que es reunirà cada cop que sigui necessari i mínim cada sis mesos per vetllar pel compliment de l’acord. L’ajuntament d’altre banda, s’ha compromès a estudiar una proposta econòmica en el marc de la negociació del conveni i la RLT.

Des d’ambdós sindicats entenem que hi ha un ampli consens en el desenvolupament de la proposta tècnica, i atribuïm els vots negatius a la manca de proposta laboral, i que aquestes condicions laborals caldrà defensar‐les en el marc del conveni i de la futura definició de RLT, com així ho determina el mateix document.

Finalment remarcar que des de la mesa de sindicats allí presents ens vam comprometre a sortir amb una postura conjunta, acatant el que votes la majoria, però novament no ha estat possible, ja que un dels tres s’ha desmarcat.

Documentació relacionada: