RESUM REUNIÓ DE SEGUIMENT DE CONVENI


 

Benvolguts companys i companyes,

Tot seguit us fem un breu resum de la darrera reunió de seguiment de conveni que es va dur a terme el passat dijous dia 28 de febrer.

ROTACIONS NOUS BOMBERS PROMOCIÓ 2015

Direcció ens confirma el retorn a torn i parc de destí adjudicat a l’escola i ens presenta una proposta de rotació per als nous bombers i bomberes de la promoció 2018 seguint uns criteris ja treballats anteriorment.

Des de l’agrupació creiem que aquest destí serà efímer ja que amb les vacants que generaran els futurs caporals, la promoció 2015 es veurà forçada a una nova mobilitat per cobrir aquestes vacants i, a més, ens sembla un greuge comparatiu amb anteriors promocions que no han tingut cap possibilitat de mobilitat.

Demanem que la nova proposta generi un criteri estable de rotació per a futures promocions.

CALENDARI 2020

Ens presenten una proposta de calendari per al 2020 per poder treballar‐la, presentar‐la amb més antelació i equilibrar millor els festius i les GA. Tot i que agraïm l’anticipació, entenem que no podem començar a treballar aquest calendari sense solucionar els problemes en l’assignació de les vacances i les autopermutes de 2019.

VACANCES 2019

Exigim el mateix esforç a la divisió operativa territorial en aplicar els acords del conveni que l’esforç que hem realitzat com a col∙lectiu en el seguiment de GJ i GA. Es comprometen a solucionar tots els problemes detectats sobre aquest tema. Cal, a més, que les compensacions horàries de tots els col∙lectius de l’SPEIS siguin anotades a la borsa d’hores.

 

AUTOPERMUTES DURANT EL PERÍODE DE FORMACIÓ DELS FUTURS COMANDAMENTS

Mostrem un rebuig frontal al canvi de condicions laborals de forma unilateral i entenem que el dret adquirit al qual un treballador/a s’ha adherit no pot ser vulnerat per necessitats del servei.

Ens plantegen:

 • Permetre les autopermutes dins del període indicat
 • Canviar GA d’octubre i novembre per cobrir vacants
 • Ofertar mòduls addicionals de GA

 

FESTIUS I DIES D’ESPECIAL SIGNIFICACIÓ

Serà publicada la llista dels 5 festius, dels 3 dies d’especial significació, i del dissabte festiu. Ens confirmen que el personal de CGE també cobrarà els dies festius i demanem que el personal de la sala també compti amb el seu calendari de festius.

Davant el canvi d’acord en aquest tema, demanem:

 • Liquidar l’anterior acord perquè aquest any tots els torn tinguin la possibilitat de cobrar
  els festius corresponents
 • Registrar al cooper o a la nòmina el festiu treballat
 • A festiu treballat, festiu cobrat; petició que ha tornat a ser denegada per l’administració

TEMES REFERITS AL CGE

La Direcció ens presenta una introducció sobre la seva línia de treball i el model de sala amb intenció de “fidelitzar” els treballadors i oferir opció de promoció interna, així com una data aproximada a meitats de març per iniciar la plataforma 112.

Exigim una sessió monogràfica per tractar tots els temes relacionats amb el CGE amb punts prioritaris:

 • Sortir de l’espai actual per un tema de seguretat laboral; un compromís que va verbalitzar
  la gerència després del servei de La Rambla i que no hem vist cap esforç per fer‐lo realitat
 • Incloure les guàrdies dels caps de guàrdia en el seu àmbit salarial i deixar de cobrar‐les
  com a complement
 • Estudiar i treballar conjuntament la nova proposta de model de CGE
 • Calendaritzar l’horari i les GA de tots i totes les treballadores de la sala
 • Degut a les properes eleccions sindicals, l’administració ens comunica que no serem convocats a més reunions fins després de l’11 d’abril. Reclamem no aturar el treball tècnic engegat i poder reunir‐nos en sessions monogràfiques per tractar:
 • Situació actual CGE i nou model de sala
 • Model sanitari SPEIS
 • Cabussadors
 • Bases d’accés