1% INTERESSOS DE DEMORA DE LA SENTÈNCIA DE L’1% QUE CCOO VAM GUANYAR PER A TOTHOM


El pagament de la sentència de l’1%, ha sigut una lluita iniciada, sostinguda i finançada jurídicament per CCOO per tal que tots els treballadors i les treballadores de l’Ajuntament de Barcelona, Organismes Autònoms i Ens Instrumentals on és d’aplicació l’Acord de Condicions Laborals cobressin tots els diners que l’Ajuntament devia des de 2007. Ho vam aconseguir lluitant des de 2010 fins a 2016, i encara seguim lluitant perquè la plantilla del Consorci Auditori Orquestra i del Consorci Mercat de les Flors cobrin el que se’ls hi deu.

El passat 25 de maig de 2016 des de CCOO vam interposar un incident d’execució de la sentència de l’1% per demanar els interessos de la mora processal, tal com ja us vam comunicar, que el jutjat contenciós administratiu va desestimar, nosaltres ho vam demanar per a tothom, com sempre hem fet, ASI únicament pels seus, com sempre han fet.

Mentre estàvem valorant jurídicament la possibilitat d’interposar recurs d’apel·lació individual i quantificada per a tothom, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ASI va decidir interposar-lo només pels seus. CCOO vam presentar escrit per adherir-nos-hi, el Tribunal Contenciós el va desestimar perquè per poder adherir-nos-hi havíem d’anar en contra del recurs d’apel·lació de l’ASI, cosa que no volíem fer per motius obvis. (adhesió-oposició, segons estableix la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

Si no us havíem comunicat això abans és perquè:

1 La sentència dels interessos de demora d’ASI NO ÉS FERMA, l’Ajuntament pot interposar recurs de cassació.

2 Segons la sentència d’ASI, les 15 persones d’ASI que van fer el recurs d’apel·lació, serien les que podrien cobrar els interessos.

3 LES ACCIONS DE CCOO SEMPRE ESTAN ENFOCADES A TOTA LA PLANTILLA, CONTINUEM SENT PART DEL PROCÉS I PER DESCOMPTAT ESTAREM PENDENTS DEL QUE FACI L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I DE LA RESOLUCIÓ DEL MATEIX, PER PRENDRE LES MESURES ADIENTS PEL COBRAMENT DELS INTERESSOS DE DEMORA PER A TOTA LA PLANTILLA.