ELECCIONS SINDICALS AJUNTAMENT DE BARCELONA


DATA ELECCIONS

El 29 de març tindran lloc les eleccions sindicals del personal funcionari (Junta de Personal) de l’Ajuntament de Barcelona que serviran per triar les persones compromeses que ens representaran per aconseguir millorar les nostres condicions laborals mitjançant la negociació col·lectiva.

HORARI VOTACIONS

Hem acordat que l’horari de les eleccions sindicals serà, en caràcter general, de 8:30 a 18:30 hores, les taules de Guàrdia Urbana amb unitats nocturnes de 05:30 a 18:30 hores i les de Bombers de 07:00 a 18:30 hores.

Hi haurà una Mesa Itinerant compartida que donarà servei a l’Escola Castell de Sant Fost i a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

MIRA EL CENS

L’administració ha començat a publicar el cens i les instruccions per exercir el vot per correu i es publicaran en els respectius taulers d’anuncis de cada centre de treball.

També, enviaran un correu electrònic «Ajuntament Informa» amb un enllaç perquè també es pugui consultar.

RECLAMACIONS

Si necessites realitzar una reclamació, ho has de fer mitjançant un d’aquests medis:

Via e-mail a [email protected]

Presencialment al carrer Escar núm. 1 2ª Planta de Barcelona

Registre a les OACS de l’Ajuntament de Barcelona i qualsevol registre legal.

VOT PER CORREU

Com hem dit, tens l’opció de votar per correu, la nostra recomanació és que comencis els tràmits des de demà mateix. Això no obstant, la data límit de l’entrega per correu és fins al 24 de març.

A baix tens les instruccions oficials per exercir el teu dret de vot per correu i a més, annexem en aquest correu el document per fer-ho.

Si necessites ajuda contacta amb nosaltres ([email protected]).

PERSONAL LABORAL

D’altra banda, el 27 de febrer ens reunirem per decidir la data de les eleccions sindicals del personal laboral (Comitè d’Empresa) de l’Ajuntament de Barcelona.

Les Comissions Obreres proposarem fer aquestes eleccions el mateix dia que les del personal funcionari. També les corresponents als Delegats de Personal.

INSTRUCCIONS VOT PER CORREU

INSTRUCCIONS PER EXERCIR EL VOT PER CORREU

EN LES ELECCIONS DE LA JUNTA DE PERSONAL A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

1.- L’interessat/da pot sol·licitar el vot per correu a una oficina de correus. Ha de portar una sol·licitud en sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel personal de Correus, juntament amb una fotocòpia del DNI.

Aquesta sol·licitud ha d’estar dirigida a:

Mesa Electoral Coordinadora EESS de I’ Ajuntament de Barcelona

C/ Escar, núm. 1, 2ª Planta

08039 Barcelona

2.- Un cop la Mesa Coordinadora rebi la sol·licitud comprovarà que el sol·licitant/da està efectivament inclòs/a en el cens definitiu d’electors/res. A continuació es remetrà al domicili indicat pel sol·licitant tota la documentació per efectuar el vot per correu:

  • Sobre electoral, el petit on s’inclou la papereta.
    • Paperetes de cadascuna de les candidatures proclamades.
    • Sobre gran amb l’anotació «CONTÉ VOT PER CORREU»

3.- Rebuda aquesta documentació, l’elector/a introduirà la papereta que hagi escollit en el sobre electoral i el tancarà. A continuació l’introduirà en el sobre gran (que ha de posar VOT PER CORREU) amb l’adreça de la Mesa Electoral Coordinadora i també adjuntarà una fotocòpia del seu DNI. Finalment, ho enviarà tot per correu certificat on consti el nom de l’elector.

Nota: A l’efecte d’assegurar l’efectivitat d’aquest procediment es recomana sol·licitar el vot per correu no més enllà del dia 17 de març.