HEM PRESENTAT ESMENES A LA PROPOSTA DE L’ADMINISTRACIÓ SOBRE LES VACANCES


El passat 24 de febrer a la tarda vam rebre un correu de relacions laborals amb la proposta de gestió de vacances per al 2021.

El dia 26 de febrer a primera hora del matí l’Agrupació de Bombers va contestar aquest correu amb tot un seguit d’al∙legacions a la proposta presentada per l’administració.

El mateix dia 26 a mig matí l’administració ens contesta a les al∙legacions presentades amb els següents arguments: No s’accepta / es considerarà per a l’any 2022.

Aquest fet no deixa de ser una mostra més de la nul∙la capacitat organitzativa i negociadora que mostra l’actual Direcció juntament amb el departament de relacions laborals. Ens podria preocupar la falta de respecte cap a les propostes dels representants dels treballadors, però la veritat és que ens preocupa molt més aquesta incapacitat mostrada.

Tot seguit us adjuntem les propostes que vam fer arribar a relacions laborals:

  • El sistema de vacances basat en períodes de 2 guàrdies, es va adaptar amb la modificació de l’horari al passar a fer 1‐4 tot l’any i a conseqüència de la manca de personal estructural per poder cobrir el servei i alhora les vacances.

En l’acord de 3 de desembre de 2018, es va optar per crear la figura de les GJ i reduir la quantitat de vacances de 4 guàrdies en horari estival a 2 guàrdies en l’any 2019 i si es podia a 3 guàrdies a 2020 , a més es va augmentar el nombre de permutes possibles en 5 mes per facilitar la realització de vacances pels bombers. Tot això per un període de 2 anys que ja ha finalitzat.

Per tant, creiem que aquest any s’hauria de recuperar les 4 guàrdies de vacances en període estival entenent que ja han entrat 80 bombers/es més i que tindrem 80 més en practiques.

  • Sobre la quantitat de personal que pot fer vacances i la distribució, tenim varies al∙legacions:
    • Primer: Considerem que el sistema de quinzenes és obsolet i que s’ha de mirar el personal que vol vacances diàriament.
    • Segon: No entenem el perquè no pot realitzar el mateix nombre de gent vacances fora de període estival que en període estival. Si volem fomentar que la gent agafi vacances fora d’estiu ho hem de facilitar. A més, fora d’estiu normalment no s’ocupen totes les places de tots els torns, només algun torn te excés i acaba generant un conflicte intern innecessari doncs els mínims de parc i els de ciutat queden garantits.
    • Tercer: Aquest any tenim un 25% mes de personal als parcs que al 2019 (3‐4 persones per torn i parc), però en canvi la quantitat de personal que pot fer vacances es el mateix, creiem que almenys s’hauria d’ampliar 2 places més a cada dia en el cas dels bombers per garantir que tothom podrà gaudir de les seves vacances. Considerem també que una plaça de vacances de comanament per dia és poc i que tenint en compte el personal de GA, es podria ampliar a 2.
  • Quart: Al document no parla ni de tècnics ni de personal d’infermeria:

En el cas dels tècnics, per tal de poder garantir les vacances del personal durant tot l’any, demanem que es recalendaritzin les imaginaries per evitar que el personal hagi de fer permutes per garantir el servei.

Sobre els sanitaris, creiem que s’han de marcar uns mínims de cobertura i poder flexibilitzar la realització de les GAs, sempre d’acord amb el personal afectat, per tal de cobrir les necessitats i alhora garantir el dret a planificar les vacances.

Salut i lluita,

Barcelona, 1 de març de 2021

Documentació relacionada: